فروردین ۱۵, ۱۳۹۵

افتتاح مرکز تخصصی آپای دانشگاه محقق اردبیلی

خدمات قابل ارائه سازمان فناوری اطلاعات ایران:       ۱- سنجش سرعت اینترنت (مشاهده شناسنامه خدمت)       ۲- مرکز امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای  (مشاهده شناسنامه خدمت) […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۵

اطلاعیه بیمه درمان تکمیلی

خدمات قابل ارائه سازمان فناوری اطلاعات ایران:       ۱- سنجش سرعت اینترنت (مشاهده شناسنامه خدمت)       ۲- مرکز امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای  (مشاهده شناسنامه خدمت) […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۵

بهره برداری از موزه شهدای ارتباطات

خدمات قابل ارائه سازمان فناوری اطلاعات ایران:       ۱- سنجش سرعت اینترنت (مشاهده شناسنامه خدمت)       ۲- مرکز امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای  (مشاهده شناسنامه خدمت) […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۵

باید از سرمایه های داخلی در زمینه توسعه شبکه های اجتماعی استفاده کنیم

خدمات قابل ارائه سازمان فناوری اطلاعات ایران:       ۱- سنجش سرعت اینترنت (مشاهده شناسنامه خدمت)       ۲- مرکز امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای  (مشاهده شناسنامه خدمت) […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۵

حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی را به شکل منسجم تری دنبال می کنیم

خدمات قابل ارائه سازمان فناوری اطلاعات ایران:       ۱- سنجش سرعت اینترنت (مشاهده شناسنامه خدمت)       ۲- مرکز امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای  (مشاهده شناسنامه خدمت) […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۵

حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی را به شکل منسجم تری دنبال می کنیم

خدمات قابل ارائه سازمان فناوری اطلاعات ایران:       ۱- سنجش سرعت اینترنت (مشاهده شناسنامه خدمت)       ۲- مرکز امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای  (مشاهده شناسنامه خدمت) […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۵

توسعه اینترنت اشیاء در جهت بهبود محیط زیست

خدمات قابل ارائه سازمان فناوری اطلاعات ایران:       ۱- سنجش سرعت اینترنت (مشاهده شناسنامه خدمت)       ۲- مرکز امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای  (مشاهده شناسنامه خدمت) […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۵

نشست تخصصی بررسی چالش ها و مشکلات OTTها و شبکه های اجتماعی داخلی برگزار می شود

خدمات قابل ارائه سازمان فناوری اطلاعات ایران:       ۱- سنجش سرعت اینترنت (مشاهده شناسنامه خدمت)       ۲- مرکز امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای  (مشاهده شناسنامه خدمت) […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۵

برگزاری همایش ارتقای دانش امنیت فاوا مدیران فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی

خدمات قابل ارائه سازمان فناوری اطلاعات ایران:       ۱- سنجش سرعت اینترنت (مشاهده شناسنامه خدمت)       ۲- مرکز امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای  (مشاهده شناسنامه خدمت) […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۵

ذهن فعال، عامل پیش برنده امور روابط عمومی

خدمات قابل ارائه سازمان فناوری اطلاعات ایران:       ۱- سنجش سرعت اینترنت (مشاهده شناسنامه خدمت)       ۲- مرکز امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای  (مشاهده شناسنامه خدمت) […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۵

ذخایر تولیدی بومی دیجیتالی، محور رقابت های جدید در جهان سایبری است

خدمات قابل ارائه سازمان فناوری اطلاعات ایران:       ۱- سنجش سرعت اینترنت (مشاهده شناسنامه خدمت)       ۲- مرکز امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای  (مشاهده شناسنامه خدمت) […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۵

برگزاری کارگاه تخصصی امنیت گیلان با مشارکت سازمان فناوری اطلاعات ایران

خدمات قابل ارائه سازمان فناوری اطلاعات ایران:       ۱- سنجش سرعت اینترنت (مشاهده شناسنامه خدمت)       ۲- مرکز امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای  (مشاهده شناسنامه خدمت) […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۵

جبران عقبماندگی در سه حوزه موتورجستجو، ایمیل و پیام رسان های بومی

خدمات قابل ارائه سازمان فناوری اطلاعات ایران:       ۱- سنجش سرعت اینترنت (مشاهده شناسنامه خدمت)       ۲- مرکز امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای  (مشاهده شناسنامه خدمت) […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۵

تجمیع حمایت از کسب و کارهای نوپا با مرکز توانمندسازی

خدمات قابل ارائه سازمان فناوری اطلاعات ایران:       ۱- سنجش سرعت اینترنت (مشاهده شناسنامه خدمت)       ۲- مرکز امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای  (مشاهده شناسنامه خدمت) […]
فروردین ۱۶, ۱۳۹۵

طراحی زیست بوم استقرار معماری فناوری اطلاعات سازمانی

خدمات قابل ارائه سازمان فناوری اطلاعات ایران:       ۱- سنجش سرعت اینترنت (مشاهده شناسنامه خدمت)       ۲- مرکز امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای  (مشاهده شناسنامه خدمت) […]
فروردین ۱۶, ۱۳۹۵

مراکر آپا ،مراکزی استراتژیک به منظور حفظ امنیت در فضای سایبری هستند

خدمات قابل ارائه سازمان فناوری اطلاعات ایران:       ۱- سنجش سرعت اینترنت (مشاهده شناسنامه خدمت)       ۲- مرکز امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای  (مشاهده شناسنامه خدمت) […]
فروردین ۱۶, ۱۳۹۵

مرکز آپای استانی موجب ایجاد امنیت در بخش ICT می شود

خدمات قابل ارائه سازمان فناوری اطلاعات ایران:       ۱- سنجش سرعت اینترنت (مشاهده شناسنامه خدمت)       ۲- مرکز امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای  (مشاهده شناسنامه خدمت) […]
فروردین ۱۶, ۱۳۹۵

واریز بن بهمن و دهه فجر

خدمات قابل ارائه سازمان فناوری اطلاعات ایران:       ۱- سنجش سرعت اینترنت (مشاهده شناسنامه خدمت)       ۲- مرکز امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای  (مشاهده شناسنامه خدمت) […]
فروردین ۱۶, ۱۳۹۵

رییس جمهور ایران: ‌وزارت ارتباطات امین مردم است

خدمات قابل ارائه سازمان فناوری اطلاعات ایران:       ۱- سنجش سرعت اینترنت (مشاهده شناسنامه خدمت)       ۲- مرکز امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای  (مشاهده شناسنامه خدمت) […]
فروردین ۱۶, ۱۳۹۵

پیاده سازی فناوری اطلاعات با هدف توسعه عدالت شتاب گرفته است

خدمات قابل ارائه سازمان فناوری اطلاعات ایران:       ۱- سنجش سرعت اینترنت (مشاهده شناسنامه خدمت)       ۲- مرکز امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای  (مشاهده شناسنامه خدمت) […]