مهر ۲۷, ۱۳۹۶

انتصاب مدیر کل مرکز بررسی ها ومطالعات راهبردی – مجله خبری اقتصاد پیشرو

باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، علی مرادی به عنوان مدیر کل مرکز بررسی ها ومطالعات راهبردی منصوب شد . مطلب انتصاب مدیر کل مرکز بررسی […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۶

انتصاب مدیر کل بنادر ودریانوردی استان خوزستان – مجله خبری اقتصاد پیشرو

باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، عادل دریس به عنوان مدیر کل بنادر ودریانوردی استان خوزستان منصوب شد . مطلب انتصاب مدیر کل بنادر ودریانوردی استان […]
آبان ۶, ۱۳۹۶

انتصاب مدیر مسئول وسر دبیر ماهنامه ی بندر ودریا – مجله خبری اقتصاد پیشرو

باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، محمد ولی زاده به عنوان مدیر مسئول وسر دبیر ماهنامه ی بندر ودریا منصوب شد. مطلب انتصاب مدیر مسئول وسر […]
آبان ۲۲, ۱۳۹۶

انتصاب مدیر بنادر ودریانوردی شهید باهنر – مجله خبری اقتصاد پیشرو

باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، حمید محمد حسینی به عنوان مدیر کل بنادر ودریانوردی شهید باهنر منصوب شد. مطلب انتصاب مدیر بنادر ودریانوردی شهید باهنر […]
آذر ۲, ۱۳۹۶

انتصاب مدیر کل بنادر ودریانوردی استان مازندران – مجله خبری اقتصاد پیشرو

باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، محمد تقی انزان پور به عنوان مدیرکل بنادر ودریانوردی استان مازندران منصوب شد. مطلب انتصاب مدیر کل بنادر ودریانوردی استان […]
آذر ۳, ۱۳۹۶

انتصاب مدیر بندر ومنطقه ویژه اقتصادی امیرآباد – مجله خبری اقتصاد پیشرو

باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، سیاوش رضوانی به عنوان مدیر بندر ومنطقه ویژه اقتصادی امیرآباد منصوب شد. مطلب انتصاب مدیر بندر ومنطقه ویژه اقتصادی امیرآباد […]
آذر ۲۳, ۱۳۹۶

انتصاب مشاور و مدیر کل حوزه ی مدیرعامل – مجله خبری اقتصاد پیشرو

باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، حسین پور قیومی به عنوان مشاور و مدیر کل حوزه ی مدیرعامل منصوب شد. مطلب انتصاب مشاور و مدیر کل […]
آذر ۲۹, ۱۳۹۶

انتصاب مدیر کل مهندسی سواحل وبنادر – مجله خبری اقتصاد پیشرو

باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، حمید خلیلی به عنوان مدیر کل مهندسی سواحل وبنادر منصوب شد. مطلب انتصاب مدیر کل مهندسی سواحل وبنادر برای اولین […]