آموزش و کارگاه(:

 
 
یک کسب و کار پیشرو می داند ، برای افزایش توانمندی های تیم کسب و کارش نیاز به یادگیری و به روز رسانی دانش و اطلاعات همه اعضا دارد. اما چه مهارت هایی ، چگونه و با چه روشی برای کسب و کار شما نیاز است؟ برای حل این چالش می توانید از متخصصان در امر توسعه کسب و کار کمک بگیرید ، و با شناخت ویژگی های کسب و کارتان مهارت ودانش اعضای تیم تان را افزایش دهید. کارگاه، وبینارها و جلسات آموزشی حضوری و آنلاین یکی از ابزارهای تاثیر گذار آموزشی است که ما در سامانه اقتصاد پیشرو از آن استفاده می کنیم . ما برنامه ریزی، اجرا و تحلیل بازخورد از رویدادهای آموزشی که بر اساس اهداف شما برگزار می شوند را برعهده می گیریم تا بهترین نتیجه برای تیم شما شکل بگیرد. اقتصادپیشرو با شناخت از فضای کسب و کار امروز ایران برای ارتقای توانمندی افراد جویای کار سامانه کاریابی را طراحی کرده است که در آن مهارت آموزی براساس آموزش های عملی و کسب تجربه اتفاق می افتد و در نتیجه افراد توانمندی ازاین طریق وارد بازار کار می شوند. محتواییی بیشتر

سامانه کاریابی

توضیح خیلی کوتاه و تشویقی برای ارجاع به سامانه کاردون.توضیح خیلی کوتاه و تشویقی برای ارجاع به سامانه کاردون


 
 

آموزش و کارگاه(:

 
 
یک کسب و کار پیشرو می داند ، برای افزایش توانمندی های تیم کسب و کارش نیاز به یادگیری و به روز رسانی دانش و اطلاعات همه اعضا دارد. اما چه مهارت هایی ، چگونه و با چه روشی برای کسب و کار شما نیاز است؟ برای حل این چالش می توانید از متخصصان در امر توسعه کسب و کار کمک بگیرید ، و با شناخت ویژگی های کسب و کارتان مهارت ودانش اعضای تیم تان را افزایش دهید. کارگاه، وبینارها و جلسات آموزشی حضوری و آنلاین یکی از ابزارهای تاثیر گذار آموزشی است که ما در سامانه اقتصاد پیشرو از آن استفاده می کنیم . ما برنامه ریزی، اجرا و تحلیل بازخورد از رویدادهای آموزشی که بر اساس اهداف شما برگزار می شوند را برعهده می گیریم تا بهترین نتیجه برای تیم شما شکل بگیرد. اقتصادپیشرو با شناخت از فضای کسب و کار امروز ایران برای ارتقای توانمندی افراد جویای کار سامانه کاریابی را طراحی کرده است که در آن مهارت آموزی براساس آموزش های عملی و کسب تجربه اتفاق می افتد و در نتیجه افراد توانمندی ازاین طریق وارد بازار کار می شوند. محتواییی بیشتر

سامانه کاریابی

توضیح خیلی کوتاه و تشویقی برای ارجاع به سامانه کاردون.توضیح خیلی کوتاه و تشویقی برای ارجاع به سامانه کاردون


 
 

آخرین ورکشاپ ها 
 
 
 
analiz-img8
 
 

مقالات مرتبط