قیمت متوسط دلار متشکل از هفته دوم تا هفتم سال جدید حدود ۱۴ درصد افت کرد و قیمت یورو متشکل در این مدت حدود ۱۰ درصد پایین آمد. اندازه شکاف بین نرخ بازار آزاد و سامانه سنا در هفته چهارم برای دلار حدود ۳  درصد بود که در هفته اخیر به حدود ۰.۶ درصد کاهش یافت. اندازه این شکاف برای یورو از ۴.۶ درصد به ۱.۲ درصد رسید.

روند قیمتی دلار و یورو متشکل در شش هفته گذشته

قیمت متوسط وزنی دلار و یورو متشکل در طول شش هفته گذشته به طور پیوسته روند کاهشی را دنبال کرد. قیمت دلار متشکل از ۲۴ هزار و ۸۲۰ تومان در هفته دوم به ۲۱ هزار و ۳۹۲ تومان در هفته هفتم کاهش یافت. یعنی قیمت دلار متشکل در طول این مدت ۳ هزار و ۴۲۸ تومان معادل حدود ۱۴ درصد افت کرد. قیمت یورو از ۲۹ هزار و ۱۴ تومان در هفته دوم به ۲۶ هزار و ۵۶ تومان در هفته هفتم کاهش یافت، یعنی قیمت یورو در طول این مدت ۲ هزار و ۹۵۸ تومان معادل حدود ۱۰ درصد افت کرد.

حجم مبادلات دربازار متشکل

حجم عرضه دلار در بازار متشکل از هفته دوم تا پنجم سال ۱۴۰۰ روند افزایشی را دنبال کرد و از ۱۰ میلیون و ۵۶۳ هزار در هفته دوم به ۳۳ میلیون و ۴۷۹ هزار در هفته پنجم افزایش یافت، اما از آن پس کاهشی شد و در هفته هفتم به ۱۵ میلیون و ۶۸۷ هزار کاهش یافت. عرضه یورو رفتاری نوسانی داشت اما در طول ۶ هفته اخیر، هفته آخر کمترین عرضه یورو متشکل را در بر داشت. عرضه یورو در این هفته ۸۲۲ هزار و ۴۰۰ بود.

روند قیمتی دلار در بازار آزاد و سامانه سنا

متوسط قیمت دلار در بازار آزاد، سامانه سنا و بازار متشکل در طول ۴ هفته اخیر روند کاهشی را دنبال کرد. دلار بازار آزاد از ۲۴ هزار و ۹۱۰ تومان در هفته چهارم به ۲۱ هزار و ۷۲۶ تومان در هفته هفتم کاهش یافت. دلار سنا از ۲۴ هزار و ۱۸۵ تومان در هفته چهارم به ۲۱ هزار و ۵۹۷ تومان در هفته هفتم کاهش یافت. شکاف بین نرخ آزاد و سنا در هفته چهارم ۷۲۵ تومان معادل حدود ۳ درصد بود. اندازه این شکاف در هفته هفتم به ۱۲۹ تومان معادل حدود ۰.۶ درصد کاهش یافت. بنا بر این همگرایی قیمت‌ها در بازار آزاد و سامانه سنا قابل توجه بود.

روند قیمتی یورو در بازار آزاد و سامانه سنا

متوسط قیمت یورو در بازار آزاد، سامانه سنا و بازار متشکل ارزی در طول ۴ هفته اخیر به طور پیوسته روند کاهشی را دنبال کرد. قیمت یورو در سامانه سنا از ۲۸ هزار و ۴۲۵ تومان در هفته چهارم به ۲۶ هزار و ۲۴۱ تومان در هفته هفتم کاهش یافت. دلار بازار آزاد نیز از ۲۹ هزار و ۷۲۹ تومان در هفته دوم به ۲۶ هزار و ۵۴۸ تومان در هفته هفتم افت کرد. اندازه شکاف بین نرخ بازار آزاد و سامانه سنا در هفته چهارم ۱۳۰۴ تومان، معادل ۴.۶ درصد بود. اندازه این شکاف در هفته هفتم به ۳۰۷ تومان معادل حدود ۱.۲ درصد کاهش یافت.

این مطلب برایم مفید است
0


نفر
این پست را پسندیده اند