قیمت انواع پژو ۲۰۶ در شهرهای مختلف چند؟


نام و مدل

شهر

قیمت


پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰

آمل

۲۰۳.۵ میلیون


پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰

تهران

۱۹۸ میلیون


پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰

اهواز

۲۰۰ میلیون


پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰

شیراز

۱۹۸ میلیون


پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰

رشت

۲۰۵ میلیون


پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۰

بابل

۲۴۸ میلیون


پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۰

تهران

۲۶۵ میلیون


پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۰

تبریز

۲۶۰ میلیون


پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۰

مشهد

۲۶۳ میلیون


پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۰

کرج

۲۵۹ میلیون


پژو ۲۰۶  SD  مدل ۱۴۰۰

نیشابور

۲۴۰ میلیون


پژو ۲۰۶  SD  مدل ۱۴۰۰

تهران

۲۵۲ میلیون


پژو ۲۰۶  SD  مدل ۱۴۰۰

عجب شیر

۲۵۳ میلیون


پژو ۲۰۶  SD  مدل ۱۴۰۰

جهرم

۲۳۵ میلیون


پژو ۲۰۶  SD  مدل ۱۴۰۰

گرگان

۲۶۵ میلیون
منبع خبر

دیدگاه ها

mood_bad
  • بدون دیدگاه.
  • افزودن دیدگاه