اجاره نامه، نمونه قرارداد و مواردی حقوقی آن


افزایش قیمت مسکن، دوراه دانشجویی یا اقامت کوتاه مدت در شهری دیگر نمونه‌هایی از دلایلی هستند که ممکن است ما را به سمت اجاره خانه پیش ببرند. بسیاری از افراد به علت آگاهی نداشتن از موارد حقوقی اجاره‌نامه، پس از پسندیدن خانه بلافاصله قرارداد را امضاء می‌کنند و در آینده نیز با بروز هر مشکلی با این عبارت مواجه می‌شوند مه این موارد در اجاره‌نامه قید شده است. به همین دلیل قصد داریم شما را قدری بیشتر با موارد حقوقی اجاره نامه آشنا کنیم تا از بروز مشکلات احتمالی پیش‌گیری کنید.

ابتدا به تعریف قانونی اجاره می‌پردازیم و در ادامه موارد قانونی آن را بررسی خواهیم کرد.

اجاره ‌نامه عقدی است که بین صاحب یک ملک، به عنوان موجر و اجاره کننده به عنوان مستأجر بسته می‌شود. تمامی موارد از جمله مدت اجاره، میزان اجاره بها و سایر شرایط دیگر در اجاره نامه ذکر می‌شود و به امضای طرفین معامله می‌رسد. در ادامه مطلب یک نمونه اجاره نامه استاندارد را مشاهده خواهید کرد.

نمونه اجاره‌نامه

طرفین قرارداد

۱-۱ موجر/ موجرین             فرزند               به شماره شناسنامه                         صادره از              کد ملی         متولد         ساکن              تلفن

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت فرزند به شماره شناسنامه متولد به موجب

۱-۲ مستأجر/مستاجرین          فرزند              به شماره شناسنامه                         صادره از                کد ملی         متولد         ساکن              تلفن

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت فرزند       به شماره شناسنامه                           متولد                                                   به موجب:

  • ماده ۲ – موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

عبارت است از تملیک منافع                            دانگ/دستگاه/یک باب                 واقع در                       دارای پلاک ثبتی شماره

فرعی از                         اصلی                               بخش                             به مساحت           مترمربع دارای سند مالکیت به شماره سریال

صفحه                            دفتر                                 بنام                                مشتمل بر                                                       اتاق خواب با حق استفاده برق/آب/گاز به صورت اختصاصی/

اشتراکی/شوفاژ روشن/غیر روشن /کولر/پارکینگ                            فرعی به متراژ مترمربع/انباری فرعی به متراژ      مترمربع        تلفن دایر/غیر دایر به شماره                و سایر لوازم و منصوبات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستأجر/مستاجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.

  • ماده ۳ – مدت اجاره

مدت اجاره          ماه  /   سال شمسی        از تاریخ  /   / ۱۳ الی  /   / ۱۳ است.

  • ماده ۴ – اجاره بها و نحوه پرداخت

۱-۴ میزان اجاره بها جمعاً             ریال،     از قرار ماهیانه             مبلغ ریال که در اول/آخر هر ماه به ‌موجب قبض رسید پرداخت می‌شود.

۲-۴ مبلغ            ریال از طرف مستأجر/مستاجرین به ‌عنوان قرض‌الحسنه نقداً/طی چک به شماره بانک                 شعبه             پرداخت شد و یا نقداً/طی چک شماره بانک                 شعبه               در تاریخ      /       / ۱۳ به موجر پرداخت خواهد شد. معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض‌الحسنه با انقضاء مدت اجاره و فسخ آن هم‌زمان با تخلیه عین مستاجره به مستأجر مسترد خواهد شد.

نمونه اجاره نامه

  • ماده ۵ – تسلیم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاریخ    /      / ۱۳ مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفا به مستأجر/ مستاجرین تسلیم کند.

  • ماده ۶ – شرایط و آثار قرارداد

۱-۶ مستأجر نمی‌تواند از مورد اجاره برخلاف منظور قرارداد (مسکونی، تجاری، اداری) استفاده نماید. مستأجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید.

۲-۶ مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستأجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیر دارد/ندارد. در صورت تخلف و انتقال به غیر، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود در صورتی که مستأجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود.

۳-۶ موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتی که به عنوان ولایت، وصایت، وکالت، قیومیت، اجاره با حق انتقال و از این قبیل اختیار اجاره دادن داشته باشد. بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و مشاوره موظف به احراز موضوع فوق است.

۴-۶ در صورتی که مستأجر از پرداخت اجاره بها بیش از یک ماه تأخیر نماید، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی‌صلاح بخواهد

۵-۶ پرداخت هزینه‌های مصرفی آب/ برق/گاز/ تلفن/شارژ/فاضلاب شهری بر عهده مستأجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به مستأجر ارائه نماید.

۶-۶ پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان (حق شارژ و غیره) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستأجر است.

۷-۶ پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه‌های کلی از قبیل نصب و راه‌اندازی به منظور بهره‌برداری از دستگاه تهویه،، شوفاژ، کولر، آسانسور و شبکه آب و برق و گاز با مالک است و هزینه‌های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است و نوع هزینه‌ها و میزان آن را عرف تعیین می‌کند.

۸-۶ مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بر درآمد و مشاغل (تجاری، اداری) بر عهده مستأجر است.

۹-۶ در خصوص اماکن تجاری مبلغ ریال به حروف ریال به عنوان حق سر قفلی توسط مستأجر به موجر تسلیم و پرداخت گردیده / نگردیده است.

۱۰-۶ مستأجر مکلف است در زمان تخلیه، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید. در صورت حدوث خسارات نسبت به عین مستاجره. مستأجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.

۱۱-۶ موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی‌های زمان اجاره، نسبت به استرداد قرض‌الحسنه دریافتی از مستأجر، با اخذ رسید اقدام نماید.

۱۲-۶ در صورتی که موجر نسبت به پرداخت هزینه‌هایی که موجب انتفاع مستأجر از ملک است. اقدام نکند و به مستأجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستأجر می‌تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه‌های مربوطه را با موجر محاسبه کند.

۱۳-۶ تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است. در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لاینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود.

۱۴-۶ مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه‌ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید، چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ

ریال به عنوان اجرت المثل ابام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تخلیه (اجرت المثل) با مبلغ قرض‌الحسنه بلا اشکال است.

نمونه اجاره نامه

کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود.

به استناد ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی می‌نماید

حق‌الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان                              به‌طور جداگانه‌ای به عهده طرفین است که هم‌زمان با امضای این قرارداد مبلغ                           ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند،فسخ یا اقاله قرارداد تاثیری  در میزان حق‌الزحمه نخواهد داشت .

این قرارداد در تاریخ     /      /   ۱۳ ساعت             در دفتر مشاور املاک                          به نشانی                                                            در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید . مشاور املاک مکلف است نسخ قرارداد را به مهر دفتر املاک و نسخه اول و دوم را به موجر و مستأجر تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار واحد است .

موارد حقوقی این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تأیید می‌شود .

توضیحات:

محل امضاء و اثر انگشت موجر                                                 نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

محل امضاء و اثر انگشت مستأجر                                            نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

با کلیات و فرم قرارداد اجاره‌نامه آشنا شدید. مطالعه دقیق این موارد در حل و یا جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی آینده قطعا به شما کمک خواهد کرد. در مطالب بعدی به بررسی موارد مهم اجاره‌نامه خواهیم پرداخت.

این مطلب ادامه دارد ….منبع: مجله آنلاین هومینگ

دیدگاه ها

mood_bad
  • بدون دیدگاه.
  • chat
    افزودن دیدگاه