پاسخگویی سامانه ملی سفر به بیش از ۵۳هزار تماس در نوروز ۹۷ > خبرگزاری میراث آریا – مجله خبری اقتصاد پیشرو
فروردین ۲۸, ۱۳۹۷
صدور ۳۵۶ جواز تاسیس صنعتی در استان هرمزگان – مجله خبری اقتصاد پیشرو
فروردین ۲۸, ۱۳۹۷

تا خاتمه یافتن عملیات گسترده واریز سود تمام مشمولین سهام عدالت زمان چندانی باقی نمانده است. – مجله خبری اقتصاد پیشرو


تا خاتمه یافتن عملیات گسترده واریز سود تمام مشمولین سهام عدالت زمان چندانی باقی نمانده است.

تا خاتمھ یافتن عملیات گسترده واریز سود تمام مشمولین سھام عدالت زمان چندانی باقی نمانده است. داود خانی معاون سازمان خصوصی سازی از نزدیکی بھ زمان اتمام پرداخت سود سھام عدالت کلیھ مشمولان سھام عدالت خبر داد. بنابھ اعلام روابط عمومی سازمان خصوصی سازی داود خانی عضو ھیئت عامل و معاون این سازمان اظھار داشت: پرداخت سود مشمولین سھام عدالت کھ از چند ماه قبل آغاز شده است کماکان با نظم و برنامھ مشخص در حال انجام است و آخرین گروه از مشمولان (گروه بیستم) کھ شامل بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی و شاغلین دستگاه ھای اجرایی بوده اند نیز بھ تدریج در حال دریافت سود خود می باشند. خانی گفت: از مجموع بانکھای ٣۵ گانھ ای کھ عملیات واریز سود مشمولین سھام عدالت از جملھ گروه آخر از مشمولین را عھده دار بودند, تا کنون بالغ بر ٢٨ بانک با مشمولین تسویھ حساب نموده اند و کار واریز سود بھ حساب باقی بانک ھا جھت تسویھ مانده سود سھام عدالت توسط آنھا با مشمولان طی چند روز کاری آینده خاتمھ خواھد یافت و بدین ترتیب تمامی مشمولان بھ صورت یک نوبت کامل سود مطالبات سھام عدالت خود را کھ ناشی از عملکرد سالی مالی ٩۵ شرکتھای سرمایھ پذیر می باشد را دریافت نموده اند. خانی یادآور شد اشخاصی کھ طی دو الی سھ ماه گذشتھ شماره شبا بانکی مربوط بھ خود را بھ سامانھ سھام عدالت اعلام نموده اند و تایید دریافت کرده اند نیز می توانند از اردیبھشت ماه بھ صورت یکجا سود سھام خود را دریافت کنند و این گروه از مشمولان می بایستی منتظر باشند کھ در این خصوص اطلاع رسانی مناسب ھم از طریق سایت سھام عدالت و سایر منابع رسمی کشور اعلان خواھد شد. ایشان ھمچنین اقدامات ثبت نام, ثبت شبا بانکی و عملیات مالی وصول مانده بدھی و دریافت سودھا توسط مردم نظیر واریز سود بھ حساب بالغ بر ٣٨ میلیون نفر از مشمولین را از قابل توجھ ترین خدمات دولت الکترونیک برشمرد کھ نشانگر پیش بینی دقیق و برنامھ ریزی شایستھ سازمان خصوصی سازی در اجرای این طرح مھم و ملی از طریق سامانھ تعاملی سھام عدالت و مرکز پشتیبانی و پاسخگویی تلفنی مشمولان و در راستای تکریم حقوق شھروندی مردم عزیز بوده است. بنابر این گزارش داود خانی در پایان افزود : چنانچھ مشمولان عزیز ھنوز موفق بھ ثبت و وارد کردن شماره شبا بانکی خود در سامانھ سھام عدالت نگردیده اند از ھم اکنون می توانند با ثبت شماره شبا بانکی خود در سامانھ ، پس از راستی ازمایی و تایید شماره شبا بانکی توسط بانکھای عامل می توانند از سود سھام عدالت بھره مند گردند.مطلب تا خاتمه یافتن عملیات گسترده واریز سود تمام مشمولین سهام عدالت زمان چندانی باقی نمانده است. برای اولین بار در اینجا منتشر شده.

amir
amir
طراح و برنامه نویس وب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *