ابقاء ایران در لیست اعضای مشورتی آیمسو/ حضور فعال ایران در آیمسو/ لزوم تداوم خدمات ارتباطات ماهواره های  در جهت تامین ایمنی و امنیت دریانوردی – مجله خبری اقتصاد پیشرو
مهر ۲۱, ۱۳۹۷
برآورد قاچاق و مصرف سیگار در کشور – مجله خبری اقتصاد پیشرو
مهر ۲۱, ۱۳۹۷

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن منصوب شد – مجله خبری اقتصاد پیشرو