مطالب
[ad_1] وحید رحمتی؛ مدیر کل روابط عمومی وتشریفات بین الملل در حکمی، مجید فدایی را به سمت معاون اداره کل روابط عمومی و تشریفات بین الملل این س (بیشتر)