لوگو سایت

بیش از ۵.۶میلیون دوز انواع واکسن از گمرک ترخیص شده است


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مهرداد جمال ارونقی در مکاتبهای با رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرد، ﺿﻤﻦ اﯾﻔﺎد آﻣﺎر واﮐﺴﻦ ﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ورود و ﺗﻌﺪاد دوز آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ:  ۱۵از ﺗﺎرﯾﺦ   /۱۱ ۲ ﻟﻐﺎﯾﺖ ۱۳۹۹/  ۸  /۰۲ (ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ واﮐﺴﻦ وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره (وارد ۱۴) ، ۱۴۰۰/  ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و ﭘﺲ از اقدام ﻓﻮری ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. 

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

 منبع خبر

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه